SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU

SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU

sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

WYKONYWANIE ORZECZEŃ

WYKONYWA- NIE ORZECZEŃ

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.

INNE TYTUŁY WYKONAWCZE

INNE TYTUŁY WYKONAWCZE

które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Komornik Sądowy informuje,że posiada elektroniczny dostęp do:

OGNIVO

System obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach.

Komornik Onilne

Wierzyciel ma możliwośc wglądu online do akt postępowania egzekucyjnego.

CEPiK

System obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach.

KRS

Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.

GEODEZJA

Dostęp do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

EPUAP

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

CBDKW

System obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o księgach wieczystych prowadzoncych dla nieruchomosci.