LICYTACJE

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Grzegorz Capała na podstawie art. 1013 w zw. z 1013 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:

udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 21/4 o obszarze 2,6435 ha, położonej w gminie Perlejewo, obręb Głęboczek, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/00025929/5.

po cenie nie niższej niż wartość oszacowania, tj. 15.630,00 zł

Prawo własności udziału w nieruchomości należy do dłużnika: Waldemar Popławski.

Oferty nabycia za cenę nie niższą niż 15.630,00 zł należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii komornika do dnia 07-06-2023r. do godziny 10:00. Otwarcie kopert odbędzie się z udziałem składających oferty w dniu 07-06-2023r. o godzinie 14:00 w kancelarii komornika pod adresem:

Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 15

Składający ofertę powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 1.563,00 zł najpóźniej w dniu 7-06-2023r. do godziny 10:30. Pozostałą kwotę nabycia kupujący powinien uiścić najpóźniej następnego dnia po otwarciu kopert z ofertami pod rygorem utraty rękojmi. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107

Prawo własności nieruchomości zostanie nabyte przez oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę i spełni warunki obwieszczenia.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu trwania oferty wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika w dni powszednie od 07:30 - 15:30.

Nabycie nieruchomości następuje na zasadach określonych ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o koształtowaniu ustroju rolnego. Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłaczeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Kamil Kowalczyk Małgorzata Capała Patryk Grzegorz Capała